УКРАЇНА

МУРОВАНОКУРИЛОВЕЦЬКА СЕЛИЩНА РАДА

ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

7     скликання

2     сесія

       

Р І Ш Е Н Н Я     № 7              

 

01.12.2015р.

Про  Положення про постійні

комісії   селищної           ради

7 скликання.

  

 

         Відповідно до частини 13 статті 46 та  частини 15 статті 47 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», селищна рада                          В И Р І Ш И Л А:

1.      Затвердити Положення про постійні комісії селищної ради 7 скликання ( додатки 1 - 4).

 

 

 

 

Селищний голова                                    Г.М.Цибульська 

 

 

Додаток 1

до рішення  2 сесії селищної

ради 7 скликання

від 01.12.2015р. № 7

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про постійні комісії селищної ради

 

1. Загальні положення.

 

                       Це Положення розроблено відповідно до ст. 47 Закону України « Про  місцеве самоврядування в Україні» та Регламенту селищної ради.

Постійні комісії у своїй роботі  керуються Конституцією України, законами України, іншими  нормативними актами, рішеннями ради та цим Положенням.

                       Постійні комісії є органами ради, що обираються  з числа депутатів для  вивчення, попереднього  розгляду  і підготовки питань, які належать до її відання, здійснення контролю за виконанням рішення ради та поданих нею рекомендацій.

Постійні комісії  обираються радою на  строк  її повноважень у складі голови і членів комісії за пропозицією селищного голови. Заступник  голови  та секретар комісії обираються на засіданні постійної комісії. Всі члени  постійної комісії мають рівні права.

Всі інші питання  структури  вирішуються комісією  згідно цього Положення, регламенту ради та  зазначеного  вище Закону.

До складу комісії не може входити  селищний  голова  та секретар селищної ради , депутат селищної ради може бути  обраним тільки до однієї постійної комісії.

Комісія є   підзвітна раді та відповідальна перед нею.

Протягом строку своїх повноважень селищна рада може  утворювати нові комісії,  ліквідовувати і  реорганізовувати раніше утворені комісії, вносити зміни до складу комісій.

 

2. Організація роботи комісії

 

2.1.    Організація роботи комісії покладається на голову комісії.

2.2.   Голова комісії скликає і веде  засідання комісії, дає доручення членам комісії, як усні, так і письмові, представляє комісію у відносинах з іншими органами, об’єднаннями громадян, підприємствами, установами, організаціями, а також з громадянами, організовує роботу по реалізації висновків  і рекомендацій комісій.

2.3.   За дорученням селищного голови голова постійної комісії представляє раду у відносинах  з державними органами, об’єднаннями громадян,  трудовими колективами, адміністрацією підприємств, установ, організацій тощо.

2.4.    У разі відсутності голови комісії або неспроможності виконувати ним свої повноваження з інших причин його функції  здійснює заступник або секретар.

2.5.   Основною формою  діяльності комісії є засідання, які  проводяться в  міру необхідності, але не рідше одного разу на квартал, по земельних питаннях - щомісячно. Засідання постійної  комісії є правомочним, якщо в ньому бере участь не менш як  половина від загального складу комісії. Члени комісій  зобов’язані брати участь у засіданнях комісій, виконувати розпорядження та доручення голови.

2.6. Засідання  можуть бути відкритими і закритими. Посадові та  зацікавлені особи  запрошуються на засідання заздалегідь. Комісія  має право залучати до роботи  в комісії працівників виконавчого  апарату  селищної ради.

2.7. Постійна комісія будує свою роботу  на основі  плану, який затверджується на її засіданні. При складанні плану роботи постійна комісія виходить із завдань, які стоять перед нею, та основних напрямків  діяльності селищної ради. Плани роботи підписує  голова комісії.

2.8.  За результатами вивчення і розгляду питань постійна комісія готує висновки і рекомендації. Висновки  і рекомендації комісії  приймаються більшістю голосів від  загального складу комісії  і підписуються головою комісії, а при його відсутності – заступником голови або секретарем.

         Протоколи засідання комісії готуються секретарем комісії ,  

          підписуються головою і секретарем    комісії.

2.9.         Рекомендації комісії підлягають обов’язковому розгляду державними органами , підприємствами, установами, організаціями, посадовими особами, яким вони адресовані. Про результати розгляду і вжиті  заходи повинно бути повідомлено комісію у встановлений нею термін.

2.10.    За рішенням комісії для  вивчення питань, розробки проектів рішень ради можуть створюватись підготовчі комісії і робочі  групи із залученням представників  громадськості і спеціалістів.

2.11.    Питання, які належать до відання  кількох комісій селищної ради, можуть за ініціативою комісій, а також  за дорученням ради, її голови, заступника  голови ради розглядатися постійними комісіями спільно. Висновки і рекомендації,  прийняті постійними комісіями ради на їх спільних  засіданнях,  підписуються головами відповідних комісій.

2.12.    Голова постійної  комісії має право  на  позачерговий прийом  до селищного голови, секретаря.

 

3.               Основні  принципи здійснення контролю.

 Комісія здійснює попередній, поточний і наступний  фінансово-економічний контроль  на  засадах законності, обґрунтованості, гласності, об’єктивності в межах повноважень, визначених цим положенням, Законом України « Про місцеве самоврядування в Україні», Бюджетним кодексом України та іншими законами України.

 

                             4. Повноваження комісії

4.1. Комісія  за дорученням ради або за власною ініціативою:

-   попередньо  розглядає питання,  віднесені до її компетенції, готує   

     висновки та рекомендації за результатами їх розгляду;

-   співпрацює  з службами і відомствами, бере участь у  розробці    

     регіональних та комплексних    програм, вносить їх на затвердження   

     сесій селищної ради, здійснює      контроль за їх виконанням;

-   здійснює  контроль за виконанням делегованих  виконкому селищної  

     ради    повноважень в межах своєї компетенції;

-  сприяє організації та проведенню публічних  заходів, круглих столів, прямих ліній і такого іншого, з питань, що входять до її компетенції;

-  розглядає  віднесені до її відання  звернення громадян, відповідно до  Закону України « Про звернення  громадян»;

-   співпрацює з прес-службою та редакцією газети « Наше Придністров’я» в питаннях  висвітлення своєї діяльності та   селищної ради в цілому.

4.2. Свої висновки комісія може подавати на розгляд  інших комісій, попереднього обговорення.

4.3. Комісія  у питаннях, які належать до її відання, та в порядку, визначеному цим Положенням, Законами України « Про місцеве  самоврядування в Україні», « Про статус депутатів місцевих рад»,                       « Про службу в органах місцевого самоврядування», « Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад  та сільських, селищних, міських голів» та іншими  законами, має право отримувати від керівників органів, підприємств, установ, організацій та їх філіалів і відділень необхідні матеріали та документи.

 

5. Права постійної комісії

          Постійна   комісія має право:

5.1.  Опублікувати в пресі або оголосити через радіо, або в інший спосіб до  внесення на розгляд селищної ради проекти рішень  з питань, що належать до її компетенції та  звертатись до  установ і організацій, громадян та їх об’єднань з пропозицією  висловлювати свою думку щодо цих проектів рішень.

5.2. Заслухати посадову особу підприємства, установи, організації, незалежно від  форми власності, з питань, що належать до її компетенції.

          Посадові  особи, зобов’язані прибути на засідання комісії та дати роз’яснення щодо питань, які розглядаються цією комісією в порядку виконання контрольних повноважень.

Це Положення не  поширюється на інформацію, що становить державну таємницю, доступ до якої  регулюється  спеціальним законодавством.

5.3.    Вносити пропозиції і поправки до  проектів рішень під час розгляду їх  на засіданні.

5.4. Узагальнювати та систематизувати пропозиції, поправки, рекомендації та висновки інших постійних  комісій і готувати їх на розгляд селищної ради.

           5.5.   Вносити пропозиції щодо заслуховування на сесії селищної ради

                    звітів     посадових осіб,  керівників про їх роботу в цілому або з

                    окремих   питань.

5.6. Тлумачити окремі положення рішень селищної ради, давати їх роз’яснення та встановлювати порядок їх застосування з питань, віднесених до її відання.

 

                            6. Обов’язки постійної комісії

 

   6.1.  Якісно, відповідно до вимог чинного законодавства готувати проекти     

           рішень селищної ради для розгляду  на пленарних засіданнях   

           селищної ради, здійснювати попередній їх розгляд, редагувати  

           питання, що належать до   її відання.

 6.2.    Періодично  звітувати перед селищною радою про свою роботу.

 6.3.   Своєчасно виконувати доручення селищної ради, селищного голови ,  

          що належать до її відання та  організаційної роботи, інформувати  

          раду, її  голову, президію про хід їх виконання.

 6.4.    Вивчати і враховувати у своїй діяльності  громадську думку,  

          розглядати звернення громадян і своєчасно  реагувати на них.

6.5.         У разі невиконання або  незалежного виконання  головою постійної   

комісії своїх обов’язків, селищна рада може достроково відкликати  його  з  посади, ліквідувати чи  реорганізовувати постійну комісію у  порядку передбаченому  цим Положенням та Регламентом селищної ради.

 

7.    Гарантії голови комісії.

          Голова комісії може бути звільнений з посади тільки за умови, якщо за його звільнення проголосують не менше двох третин депутатів від загального складу ради.

 

                            8. Організаційно - технічне та фінансове забезпечення роботи постійних комісій.

8.1. Організаційно – технічне забезпечення роботи постійних комісій покладається на  апарат  селищної ради.

8.2.   Фінансове забезпечення  здійснюється за рахунок кошторису селищної ради. 

 

 

 

                   Селищний голова                       Г.М.Цибульська